DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ - Dostęp do informacji publicznej - Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KMP w Tarnowie, prosimy o przekazanie wniosku (wzór wniosku poniżej) o udostępnienie informacji publicznej na wskazany adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

Komenda Miejska Policji w Tarnowie

ul. Traugutta 4

33-101 Tarnów

fax.: 47 831-13-30

komendant@tarnow.policja.gov.pl

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadkach przewidzianych ustawą o dostępie do informacji publicznej. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

POUCZENIA RODO

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Tarnowie - adres: ul. Traugutta 4; 33-101 Tarnów.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KMP w Tarnowie:

  - adres: u. Traugutta 4; 33-101 Tarnów

  - e-mail: iod.kmp@tarnow.policja.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą:

  1. wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na złożony wniosek w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  2. przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
  3. udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
  4. przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pana /Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do treści danych oraz ich sprostowania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania takich danych w przypadku konieczności skorzystania z trybu administracyjnego w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (np. wydanie decyzji administracyjnej).

 

Wzór wniosku
 
 

Metryczka

Data publikacji : 15.11.2019
Data modyfikacji : 25.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Biały
Osoba udostępniająca informację:
Tekla Krawczyk Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Tekla Krawczyk
do góry