Ponowne wykorzystywanie

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 roku (Dz. U. 2016 poz. 352).

Ustawa implementuje zasady ponownego wykorzystywania wyznaczone w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (tzw. re-use) (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003) zmienionej dyrektywą 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 roku zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 175/1).

Re-use oznacza wszelkie twórcze wykorzystywanie informacji, np. poprzez zwiększenie ich wartości, łączenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł w celu tworzenia nowej jakości, np.  aplikacji mobilnych, zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych.  Re-use koncentruje się na wykorzystywaniu gospodarczej wartości informacji publicznej, gdzie służy ona jako materiał surowy dla rozwoju nowych produktów i usług. (Ministerstwo Cyfryzacji).

 

Informację sektora publicznego stanowi każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania (art. 2.1)

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmuje wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona (art. 2.2)

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej oraz przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie (art. 5)

Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku:

1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania

2) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę

3) składa ofertę z warunkami ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

4) odmawia, na podstawie decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystywanie składa się, jeśli informacja (art. 21):

1) nie została udostępniona w BIP lub w Centralnym Repozytorium

2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat

3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone

4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji sektora publicznego

Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

Wnioskodawca jest zobowiązany zamieścić we wniosku o ponowne wykorzystywanie następujące informacje:

1) nazwa podmiotu zobowiązanego

2) informacje o wnioskodawcy: imię i nazwisko albo nazwa oraz adres do dostarczenia odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku

3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na których ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych

6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym

7) wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym (art. 21.2)

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionej przez Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie

Wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania o:

1) źródle (w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Miejska Policji w Tarnowie”), czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego

2) przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

 

Zakres odpowiedzialności Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie za przekazywane informacje sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komendant Miejski Policji w Tarnowie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę lub innych użytkowników zastrzegając, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

 

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Informacje sektora publicznego przekazuje się w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie (art.16)

Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (art. 17.1)

Każdorazowo przy ocenie kosztów będą brane pod uwagę:

1) liczba pracowników potrzebnych do przygotowania informacji

2) czas pracy konieczny na przygotowanie danych

3) koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne)

4) koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę

 

Czas na rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie

Jeśli wniosek nie spełnia warunków formalnych, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych. Do wezwania dołącza się pouczenie, że nieusunięcie braków w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Czas na rozpatrzenie przez podmiot zobowiązany wniosku o ponowne wykorzystywanie wynosi 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosku nie można rozpatrzyć w ciągu 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 21.6 i 22)

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystania lub wysokości opłaty

Komendant Miejski Policji w Tarnowie odmawia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w następujących przypadkach:

1) na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (art. 6.1)

2) ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy (art. 6.2)

3) jeśli dostęp do informacji sektora publicznego ograniczono na podstawie innych ustaw (art. 6.3)

4) gdy wytwarzanie informacji sektora publicznego przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem (art. 6.4 pkt 1)

5) gdy informacje sektora publicznego związane są z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie (art. 6.4 pkt 2)

6) gdy dotyczy informacji sektora publicznego, do których prawa autorskie i prawa pokrewne (ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), prawa do baz danych (ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych), prawa do odmian roślin (ustawa z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin),  prawa własności przemysłowej (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej) lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługują podmiotom innym niż podmiot zobowiązany (art. 6.4 pkt 3)

Oprócz tego podmiot zobowiązany nie ma obowiązku tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli wymagać to będzie podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (art. 10.2)

Rozstrzygnięcia o odmowie ponownego wykorzystywania podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę z warunkami ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. (art. 23.2-3)

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23). Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012 poz. 270, z późn. zm.) (art. 25)

 

Dane dotyczące przestępczości udostępnione przez Komendanta Głównego Policji w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej:

https://danepubliczne.gov.pl/dataset?_organization_limit=0&organization=komenda-glowna-policji

Metryczka

Data publikacji : 25.11.2015
Data modyfikacji : 05.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Czerwień
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Czerwień
Osoba modyfikująca informację:
Tekla Krawczyk
do góry